Maitri Sangh 2017-18
Sr. No. Name Designation
01 Dr. Harish Kumar S. Purohit Director, PTVAIM
02 Dr. Tejashree Deshmukh Associate Professor, PTVAIM
03 Mr. Ajit Joshi Assistant Professor, PTVAIM
04 Mr. Abhishek Deokule Assistant Professor, PTVAIM
05 Ms. Sunita Shringarpure Registrar , PTVAIM
06 Mrs. Jayashree Gaikwad Women Representative SC/ ST/DT/NT/SBC/OBC
07 Mr. Ankit Jadhav MMS 1st year student- PTVAIM
08 Ms. Priya Ghule MMS 1st year student- PTVAIM
09 Mr. Prathamesh Jadhav MMS 2nd year student- PTVAIM
10 Ms. Krutika Sagare MMS 2nd year student- PTVAIM
Dr. Harish Kumar S. Purohit

Director
02.02.2018